ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

Halal Food Science Center

 

Main Menu
 ::- หน้าแรก
 ::- ห้องปฏิบัติการ
 ::- งานวิจัย
 ::- บริการ
 ::- ข่าว
 ::- กิจกรรม
 ::- เครือข่ายฮาลาล
 ::- Links
 ::- ติดต่อ
 ::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ
 
 

กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

1. การให้คำปรึกษาพัฒนาสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐาน GMP

2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

 

 

Go to top of page ::- หน้าแรก|::- ห้องปฏิบัติการ |::- งานวิจัย|::- บริการ|::- ข่าว|::- กิจกรรม|::- เครือข่ายฮาลาล|::- Links ฮาลาล|::- ติดต่อ|::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ|

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ /โทรสาร 073- 334609
Free Web Hosting