ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
Halal Food Science Center

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Prince of Songkla University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Main Menu
 ::- หน้าแรก
 ::- ห้องปฏิบัติการ
 ::- งานวิจัย
 ::- บริการ
 ::- ข่าว
 ::- กิจกรรม
 ::- เครือข่ายฮาลาล
 ::- Links
 ::- ติดต่อ
 ::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ
 

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

 

        ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล เป็นหน่วยงานภายในภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ทางด้านการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ฮาลาล มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร และรองรับนโยบายของรัฐที่วางแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ให้ไปสู่ความเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฮาลาล

 •  
 •          การดำเนินการของ “ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล” ประกอบไปด้วยการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารฮาลาล การตรวจหาสารปนเปื้อนต้องสงสัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ฮาลาล การวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล การอบรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  เป็นความสอดคล้องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้ ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้และยกระดับคุณภาพชีวิต  อีกทั้งส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการมีงานทำและมีรายได้สูงขึ้น
   

  อ่านต่อ...


  ข่าวการอบรม
  -

   

  Go to top of page ::- หน้าแรก|::- ห้องปฏิบัติการ |::- งานวิจัย|::- บริการ|::- ข่าว|::- กิจกรรม|::- เครือข่ายฮาลาล|::- Links ฮาลาล|::- ติดต่อ|::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ|

   
  ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ /โทรสาร 073- 334609
  Free Web Hosting