ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

Halal Food Science Center

 

Main Menu
 ::- หน้าแรก
 ::- ห้องปฏิบัติการ
 ::- งานวิจัย
 ::- บริการ
 ::- ข่าว
 ::- กิจกรรม
 ::- เครือข่ายฮาลาล
 ::- Links
 ::- ติดต่อ
 ::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ
 
 
งานวิจัยด้านอาหารฮาลาล  
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารมีโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

ระยะเวลาดำเนินการ

1

การวิจัยเพื่อหาสารทดแทนต้องห้ามในอาหารฮาลาลและการประยุกต์ใช้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2547-2550

2

การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการในอาหารฮาลาล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2547-2550

3

รูปแบบการบริโภคอาหารหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี

งบประมาณแผ่นดิน

2547-2548

4

การสร้างกลยุทธิ์และการใช้กลยุทธิ์ในการลดโรคโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี

งบประมาณแผ่นดิน

2547-2548

5

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์อาหารฮาลาล : กิจกรรมการวิเคราะห์กรดไขมัน แอลกอฮอล์และเจลาติน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2547-2550

 
 

 

 

 

 

Go to top of page ::- หน้าแรก|::- ห้องปฏิบัติการ |::- งานวิจัย|::- บริการ|::- ข่าว|::- กิจกรรม|::- เครือข่ายฮาลาล|::- Links ฮาลาล|::- ติดต่อ|::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ|

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ /โทรสาร 073- 334609
Free Web Hosting