ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
Halal Food Science Center

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Prince of Songkla University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมนูหลัก
 ::- หน้าแรก
 ::- ห้องปฏิบัติการ
 ::- งานวิจัย
 ::- บริการ
 ::- ข่าว
 ::- กิจกรรม
 ::- เครือข่ายฮาลาล
 ::- Links
 ::- ติดต่อ
 ::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ
 

วัตถุประสงค์ของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 

1. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารฮาลาล เพื่อใช้ประกอบการออกเครื่องหมายรับรองฮาลาล รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนต้องสงสัยใน วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ผลิตอาหารฮาลาลให้กับผู้ประกอบกิจการอาหารฮาลาลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

2. ยกระดับการผลิตอาหารฮาลาลของผู้ประกอบการในระดับอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP - HALAL และเป็นที่ยอมรับในการส่งออกเข้าสู่ตลาดอาหารฮาลาลของโลกมุสลิม

3. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องการลงทุน และผู้ประกอบการทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี และพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ ในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางวิชาการ

4. สร้างความพร้อมของจังหวัดปัตตานีในการเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และสามารถดำเนินกิจกรรมทุกด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 •  
 •    

  อ่านต่อ...

     
   

   

  Go to top of page ::- หน้าแรก|::- ห้องปฏิบัติการ |::- งานวิจัย|::- บริการ|::- ข่าว|::- กิจกรรม|::- เครือข่ายฮาลาล|::- Links ฮาลาล|::- ติดต่อ|::- ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ|

   
  ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ /โทรสาร 073- 334609
  Free Web Hosting